CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

juli 21, 2022

Tobii Dynavox delårsrapport för andra kvartalet 2022

KVARTALET APRIL – JUNI 2022

  • Intäkterna växte organiskt 48% till 288 MSEK (165).
  • Justerat för leverantörsstörningar under jämförelsekvartalet 2021 uppgick den underliggande organiska tillväxten till 23%.
  • Bruttomarginalen uppgick till 64% (64).
  • Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (-23), motsvarande en rörelsemarginal om 5,5% (-14,1).
  • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -27 MSEK (-11).
  • Resultatet per aktie var 0,06 SEK (-0,13) före utspädning och 0,06 SEK (-0,12) efter utspädning.
    

PERIODEN JANUARI – JUNI 2022

  • Intäkterna växte organiskt 26% till 535 MSEK (372).
  • Justerat för leverantörsstörningar under jämförelseperioden 2021 uppgick den underliggande organiska tillväxten till 10%.
  • Bruttomarginalen uppgick till 64% (66).
  • Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (5), motsvarande en rörelsemarginal om 6,2% (1,3).
  • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -55 MSEK (37).
  • Resultatet per aktie var 0,15 SEK (0,03) före och efter utspädning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

VD-KOMMENTAR

Den underliggande organiska tillväxten var stark i kvartalet med vår nordamerikanska affär som en tydlig motor. Europa och resten av världen växer, men upplevs ligga senare i fas och tyngs fortfarande av efterdyningarna efter pandemin. Våra marginaler belastas alltjämt av de höga komponentpriserna, men till skillnad från föregående års kvartal har vi nu inga brister på komponenter eller färdiga produkter. Vi bedömer att de extrema komponentpriserna är temporära. Behovet av våra produkter är fortsatt mycket stort och dessutom stadigt växande, oberoende av konjunkturutvecklingen, vilket ger oss stark tillförsikt inför framtiden.

Vår försäljning växte organiskt med cirka 23 procent i kvartalet, justerat för leveransstörningarna vi upplevde under fjolårets andra kvartal. Möjligheterna att träffa kunder, förskrivare och användare har i stort sett återgått till det normala sedan i mars, efter en lång period av begränsningar på grund av pandemin. Vår nordamerikanska affär för kommunikationshjälpmedel kännetecknas av stark efterfrågan, både när det gäller våra hjälpmedel med pekskärm, som den nya TD I-110, mjukvaror och den nya ögonstyrda Applebaserade TD Pilot. Det märks även att det finns ett uppdämt behov från vissa användargrupper som drabbats särskilt hårt av restriktionerna under pandemin, inte minst barn med autism.

I Europa och på övriga marknader utanför Nordamerika upplever vi en mer splittrad bild. Utvecklingen ligger här generellt senare i fas eftersom förskrivningsprocessen i allmänhet tar 6–12 månader, vilket är längre än i Nordamerika. Därmed bedömer vi att de positiva effekterna av de hävda pandemirestriktionerna dröjer till andra halvåret.

För att undvika leveransstörningar för våra slutprodukter fortsätter vi att prioritera tillgången på insatsvaror framför priset. Ett väl tilltaget färdigvarulager minskar risken för leveransproblem och säkerställer att vi kan upprätthålla försäljning.

Fortsatta utmaningar inom logistik och komponentförsörjning innebär samtidigt en betydligt lägre bruttomarginal än normalt. Vi räknar med att denna situation ska normaliseras på sikt. Därmed kommer marginalerna gradvis förbättras från dagens historiskt låga nivåer.

FÖRVÄRVET AV ACAPELA GROUP SKAPAR STORA MÖJLIGHETER

Förvärvet av Acapela Group, som slutfördes den 29 april, bar frukt på ett tydligt sätt redan i slutet av juni genom lanseringen av en ny lösning för att spara och skapa en syntetisk variant av den egna rösten, sk. ”voice banking” som används i programvaran TD Talk. Acapela Group är världsledande inom syntetiska röster. Genom att använda deras lösning My-own-voice kan personer med sjukdomar som ALS skapa en egen syntetisk röst och använda den direkt i TD Talk. Lanseringen är ett utmärkt exempel på de nya och viktiga lösningar för våra användare som kan skapas genom att korsbefrukta Acapelas innovativa team och ledande produkter med Tobii Dynavox kommunikationshjälpmedel.

Genom förvärven av irländska Safe Care Technologies i början på april och danska ASK i juli kommer vi ännu närmare våra kunder. Därmed kan vi hjälpa fler människor med funktionsnedsättningar att interagera med sin omvärld. Affärerna är också en viktig del av vår strategi att komplettera den organiska tillväxten med förvärv som knyter oss närmare våra användare och ökar möjligheten att utbilda marknaden kring de ofta livsförändrande möjligheter våra lösningar kan innebära.

GODA TILLVÄXTUTSIKTER OBEROENDE AV KONJUNKTURUTVECKLINGEN

Det finns fortsatt ett enormt behov av kommunikationshjälpmedel som inte tillgodoses runt om i världen. Eftersom vår försäljning nästan helt är kopplad till förskrivningar blir den i princip oberoende av konjunkturutvecklingen. Tillsammans borgar dessa faktorer för en långsiktigt uthållig och god försäljningstillväxt framöver, oberoende av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden.

Fredrik Ruben, VD

Webbpresentation
Klockan 09:00 idag håller Tobii Dynavox en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress.Om du vill delta i webbpresentationen klicka på följande länk:Delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen kommer att finnas tillgängliga här .

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 07.30 CET.

About

Dynavox Group AB (publ) är moderbolaget för Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Med huvudkontor i Stockholm, och listat på Nasdaq Stockholm (DYVOX), har Dynavox Group tillsammans med sina varumärken över 700 anställda, och kunder i över 65 länder. Tobii Dynavox specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, monteringslösningar, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder omfattande expertis inom finansiering för att kunna hjälpa så många som möjligt. Eftersom nedsatt röst och rörlighet är vanligt hos våra användare, kan våra lösningar användas genom alternativa åtkomstmetoder, såsom ögonstyrning eller pekskärm. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn.