CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

februari 08, 2024

Tobii Dynavox bokslutskommuniké för 2023

Tobii Dynavox AB (publ) redovisade idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2023

Kommentar från Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben:
Den starka utvecklingen vi haft under hela 2023 fortsätter, med kraftigt ökande försäljning och mer än fördubblat rörelseresultat i årets sista kvartal. Liksom tidigare var tillväxten hög inom samtliga geografier och användargrupper. För att säkerställa vår långsiktiga tillväxtförmåga investerar vi fortsatt i ny personal, kompetens och verktyg för att öka skalbarheten i affären. Det faktum att kunskapen om våra hjälpmedel är så låg bland förskrivare och potentiella användare innebär att vi har en enorm möjlighet att både göra skillnad och samtidigt växa vår affär väsentligt.

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2023 

 • Intäkterna växte 31% till 473 MSEK (362). Den valutajusterade tillväxten var 30%. 
 • Bruttomarginalen uppgick till 69% (65).  
 • Rörelseresultatet uppgick till 56 MSEK (25), motsvarande en rörelsemarginal om 11,9% (6,8).  
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 63 MSEK (41). 
 • Resultatet per aktie var 0,43 SEK (0,16) före utspädning och 0,42 (0,16) efter utspädning.

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2023  

 • Intäkterna växte 33% till 1 613 MSEK (1 216). Den valutajusterade tillväxten var 27%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 68% (65).  
 • Rörelseresultatet uppgick till 155 MSEK (82), motsvarande en rörelsemarginal om 9,6% (6,8). 
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 145 MSEK (-26).
 • Resultatet per aktie var 0,99 SEK (0,46) före utspädning och 0,98 (0,46) efter utspädning. 
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 
Åsa Hedin, Tobii Dynavox styrelseordförande, meddelade valberedningen den 11 december att hon inte står till förfogande för omval på årsstämman 2024. Valberedningen har därför påbörjat rekryteringen av hennes efterträdare.

VD-KOMMENTAR
Den starka utvecklingen vi haft under hela 2023 fortsätter, med kraftigt ökande försäljning och mer än fördubblat rörelseresultat i årets sista kvartal. Liksom tidigare var tillväxten hög inom samtliga geografier och användargrupper. För att säkerställa vår långsiktiga tillväxtförmåga investerar vi fortsatt i ny personal, kompetens och verktyg för att öka skalbarheten i affären. Det faktum att kunskapen om våra hjälpmedel är så låg bland förskrivare och potentiella användare innebär att vi har en enorm möjlighet att både göra skillnad och samtidigt växa vår affär väsentligt. 

Omsättningstillväxten var fortsatt stark även i årets sista kvartal. Räknat i lokal valuta uppgick den till drygt 30 procent i kvartalet och 27 procent för helåret. Amerikanska Medicares höjning av ersättningsnivån för våra produkter med 9 procent för 2023 fick fullt genomslag under fjärde kvartalet. För 2024 blir motsvarande höjning 2,6%. Vi ser en fortsatt god tillväxt inom alla typer av kund- och produkttyper. Försäljningen till användare som behöver symbolbaserad kommunikation, ofta barn eller yngre med autismdiagnoser, ökar dock snabbare än övriga diagnoser. De senaste kvartalen visar tydligt att skalfördelarna i vår verksamhet omvandlar omsättningstillväxt till ökad rörelsemarginal. Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta när försäljningen växer ytterligare. 

Förvärv utgör central del av våra tillväxtambitioner och vi lägger stor vikt vid affärslogik och synergier när vi utvärderar möjliga kandidater. Integrationen av vår långvariga tyska leverantörspartner Rehadapt, en affär som slutfördes i början av september, löper på väl. Bolaget kompletterar på ett naturligt sätt vårt erbjudande med sina monteringslösningar för kommunikationshjälpmedel och stärker samtidigt vår position i Tyskland.  

Det finns ett antal faktorer som driver vår tillväxt. Vårt starka produkterbjudande och våra engagerade medarbetare i kombination med att vår marknad fortfarande befinner sig i en tidig fas med mycket låg penetration innebär en stor långsiktig potential. De allra flesta människor som är i behov av kommunikationshjälpmedel nås i praktiken inte av information om de hjälpmedel vi och våra branschkollegor kan erbjuda. Detta gäller även i de mest utvecklade länderna. Den främsta anledningen är avsaknaden av kunskap om kommunikationshjälpmedel bland de viktigaste förskrivargrupperna; logopeder och arbetsterapeuter. Ofta saknas helt relevant utbildning om de hjälpmedel som står till buds, eller är väldigt begränsad. Våra storskaliga och långsiktiga utbildningsinsatser fokuserar på att bidra till att detta förändras. 

I jämförelse med de två miljoner nya fall som diagnosticeras i världen varje år har vi levererat cirka 25 000 fler kommunikationshjälpmedel under 2023 jämfört med året innan.  Även om det är mycket glädjande att vi kan hjälpa fler är ökningen därmed bara en bråkdel av det uppskattade antalet nya fall där personen har behov av kommunikationshjälpmedel. I USA, vår överlägset största marknad, utgör exempelvis andelen logopeder som skrivit ut ett kommunikationshjälpmedel minst en gång bara knappt 5 procent av yrkeskåren.     

Jag är övertygad om att vår historiskt starka tillväxt under 2023 är en konsekvens av våra långsiktiga ansträngningar för att utbilda och sprida kunskap om vilka produkter och hjälpmedel vi kan erbjuda, kombinerat med att de verkligen gör skillnad för brukarens och de anhörigas liv. I kombination med vår starka marknadsposition innebär detta att vår långsiktiga affärspotential är avsevärd även om arbetet med att skapa kunskap bör jämföras med mer av ett Marathon än en sprint. Det är med en stor portion ödmjukhet främst riktad till vår fantastiska organisation som vi stänger rekordåret 2023, samtidigt känner jag alltjämt stark tillförsikt inför framtiden. 

Den 21 februari bjuder vi in till en kapitalmarknadsdag i Stockholm där vi kommer ge en djupare presentation av vår verksamhet och strategi framåt.  

Fredrik Ruben, VD

Webbpresentation
Klockan 09:00 idag håller Tobii Dynavox en webbpresentation för investerare, analytiker och press. Om du vill delta i webbpresentationen klicka på följande länk. Delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen kommer att finnas tillgängliga här

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 07.30 CET.

About

Dynavox Group AB (publ) är moderbolaget för Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Med huvudkontor i Stockholm, och listat på Nasdaq Stockholm (DYVOX), har Dynavox Group tillsammans med sina varumärken över 700 anställda, och kunder i över 65 länder. Tobii Dynavox specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, monteringslösningar, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder omfattande expertis inom finansiering för att kunna hjälpa så många som möjligt. Eftersom nedsatt röst och rörlighet är vanligt hos våra användare, kan våra lösningar användas genom alternativa åtkomstmetoder, såsom ögonstyrning eller pekskärm. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn.