CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

oktober 28, 2022

Tobii Dynavox delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Tobii Dynavox AB (publ) redovisade idag resultatet för tredje kvartalet 2022.
 

Kommentar från Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben:
”Kvartalet präglades återigen av en stark underliggande tillväxt där Nordamerika fortsatte vara det tydliga lokomotivet. I Europa och resten av världen påverkas flera länder av kvardröjande effekter från pandemin. Lönsamheten tyngs av höga komponent- och fraktpriser, men inköpspriserna för produkter som nu produceras har i stort normaliserats. Det kommer gynna våra marginaler successivt framöver. Vår marknad växer och har historiskt varit opåverkad av konjunkturutvecklingen då våra lösningar förskrivs baserat på behov med finansiering från offentlig sektor eller försäkringsbolag. Behovet av våra produkter är dessutom mycket stort och ökar tack vare en stadigt förbättrad kunskap i marknaden”.

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2022 

 • Intäkterna växte 26% till 320 MSEK (255). Organiskt var försäljningen i princip oförändrad.  

 • Den underliggande organiska tillväxten uppgick till 25% justerat för de leveransförskjutningar som påverkade intäkterna positivt under jämförelsekvartalet 2021. 

 • Bruttomarginalen uppgick till 67% (67). Valutaeffekter påverkade bruttomarginalen positivt med cirka tre procentenheter varav en procentenhet är av ej återkommande karaktär. 

 • Rörelseresultatet uppgick till 25 MSEK (42), motsvarande en rörelsemarginal om 7,8% (16,5).

 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -9 MSEK (3). 

 • Resultatet per aktie var 0,15 SEK (0,21) både före och efter utspädning. 


PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2022  

 • Intäkterna växte 36% till 855 MSEK (627). Den organiska tillväxten var 17%. 

 • Justerat för leverantörsstörningar under jämförelseperioden 2021 uppgick den underliggande organiska tillväxten till 13%. 

 • Bruttomarginalen uppgick till 65% (66).  

 • Rörelseresultatet uppgick till 58 MSEK (47), motsvarande en rörelsemarginal om 6,7% (7,5). 

 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -66 MSEK (40). 

 • Resultatet per aktie var 0,30 SEK (0,25) före och efter utspädning.  

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 

VD-KOMMENTAR
Kvartalet präglades återigen av en stark underliggande tillväxt där Nordamerika fortsatte vara det tydliga lokomotivet. I Europa och resten av världen påverkas flera länder av kvardröjande effekter från pandemin. Lönsamheten tyngs av höga komponent- och fraktpriser, men inköpspriserna för produkter som nu produceras har i stort normaliserats. Det kommer gynna våra marginaler successivt framöver. Vår marknad växer och har historiskt varit opåverkad av konjunkturutvecklingen då våra lösningar förskrivs baserat på behov med finansiering från offentlig sektor eller försäkringsbolag. Behovet av våra produkter är dessutom mycket stort och ökar tack vare en stadigt förbättrad kunskap i marknaden. 

Den underliggande försäljningen växte med hela 25 procent i kvartalet, justerat för de senareläggningar av leveranser som gjorde att intäkter om 43 MSEK förflyttades från andra till tredje kvartalet i fjol. I Nordamerika är efterfrågan på våra produkter genomgående stark, både när det gäller våra hjälpmedel med pekskärm, som den nya TD I-110, mjukvaror och den ögonstyrda TD Pilot som utvecklats i samarbete med Apple.  

I Europa och övriga marknader utanför Nordamerika ser vi en splittrad marknadsbild med vissa kvardröjande effekter från pandemin. Ett exempel är att verksamhet som primärt bedrivs i offentlig regi upplevs ta längre tid att komma tillbaka i full bemanning och effektivitet jämfört med det i princip helt privatiserade vårdsystemet i Nordamerika. Detta är en bild som också verifieras från andra närliggande branscher. 

BRUTTOMARGINALEN PÅVERKAS AV ÖVERGÅENDE FAKTORER 
De negativa effekterna av höga komponentpriser fortsatte att påverka bruttomarginalen negativt. Komponentpriserna har dock börjat sjunka och vi förväntar att resultateffekterna kommer minska gradvis. Fraktkostnaderna ligger kvar på en hög nivå och vi ser ännu ingen tydlig nedgång här. Med en mer förutsägbar leveranskedja kan vi använda billigare transportmedel - inklusive frakt med båt. Tillsammans med ett väl tilltaget färdigvarulager och en stabil efterfrågan ser vi därför goda möjligheter att successivt reducera resultateffekterna av de höga fraktkostnaderna framöver. EBIT-marginalen påverkas även negativt av att våra omkostnader normaliserats med fler resor, personalmöten och branschkonferenser, efter de låga nivåerna under pandemin – något som förstås i grunden är positivt. Vår strävan att nå upp till vårt långsiktiga finansiella mål med en rörelsemarginal som överstiger 15 procent består, men vi har arbete kvar att göra innan vi når dit. 

Våra produktlanseringar fortsätter i stabil takt. I början av september lanserade vi SC Tablet Mini som är baserad på Apple iPad Mini 6. Med sin kompakta storlek och lätta vikt är den lätt att ta med och lämpar sig perfekt för barn. I början oktober tecknade vi ett nytt treårigt finansieringsavtal med Swedbank. Kreditfaciliteterna omfattar samma finansieringsram som tidigare, 700 MSEK, och är klassade som sociala lån. Det betyder att Tobii Dynavox kvalificerar sig som ett företag som bidrar till samhällsutvecklingen genom hållbara sociala satsningar. Det är en tydlig kvalitetsstämpel och följer av de livsavgörande skillnader våra produkter gör för våra användare.  

FORTSATT GODA TILLVÄXTUTSIKTER TROTS DEN OSÄKRA OMVÄRLDEN 
Eftersom vår försäljning nästan helt är kopplad till förskrivningar och finansieras genom offentliga medel eller försäkringsbolag har vi historiskt varit oberoende av konjunkturutvecklingen. Behovet av kommunikationshjälpmedel är också oerhört stort. Sammantaget innebär det att vi är trygga med våra tillväxtutsikter, både på kort och lång sikt, trots den osäkra omvärlden. 

Fredrik Ruben, VD

Webbpresentation
Klockan 09:00 idag håller Tobii Dynavox en webbpresentation för investerare, analytiker och press. Om du vill delta i webbpresentationen klicka på följande länk. Delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen kommer att finnas tillgängliga här

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 07.30 CET.

About

Dynavox Group AB (publ) är moderbolaget för Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Med huvudkontor i Stockholm, och listat på Nasdaq Stockholm (DYVOX), har Dynavox Group tillsammans med sina varumärken över 700 anställda, och kunder i över 65 länder. Tobii Dynavox specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, monteringslösningar, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder omfattande expertis inom finansiering för att kunna hjälpa så många som möjligt. Eftersom nedsatt röst och rörlighet är vanligt hos våra användare, kan våra lösningar användas genom alternativa åtkomstmetoder, såsom ögonstyrning eller pekskärm. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn.